6955 Raf Havluluk U Tipi

6955 Raf Havluluk U Tipi